Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη επιτήρηση Συστήματος Διαχείρισ και Πληροφοριών πιστοποιημένο κατά ISO 27001:2013 του ΔΕΔΔΗΕ από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης EuroCert, καθώς μετά από ενδελεχή έλεγχο στις εγκαταστάσ του, επιβεβαιώθηκε η τήρηση των απαιτήσεων του Διεθνούς Προτύπου και η πιστή εφαρμογή τους.

H τήρηση του πιστοποιητικού ISO 27001:2013 την Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΔΕΔΔΗΕ, αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των εσωτερικών και εξωτερικών απαιτήσεων για την ολοκλήρωση μεγάλου συνόλου έργων της Εταιρίας στα επόμενα χρόνια, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια και προστασία των δεδομένων και πληροφοριών της.

Σημειώνεται ότι η Διεύθυνση Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΔΕΔΔΗΕ, πιστοποιήθηκε κατά ISO 27001:2013 για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2019 και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου πρέπει να επιθεωρείται σε ετήσια βάση.

Στρατηγικός στόχος της Διοίκησης του ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο της διατήρησης των υψηλών προδιαγραφών των παρεχόμενων και της διαρκούς βελτίωσής τους μέσα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό, είναι να εντατικοποιήσει τις προσπάθειες και εργασίες για την επέκταση του εν λόγω πιστοποιητικού και σε άλλες Γενικές Διευθύνσεις της Εταιρίας, προκειμένου μέσα  στα επόμενα χρόνια να πιστοποιηθούν όλες οι δραστηριότητές της.