Διαθέσιμα είι πλέον τα για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μονάδες ΑΠΕ & ΣΥΘΗΑ ι για του 2020. Ο ΔΑΠΕΕΠ συγκρότη ένα συνοπτικό πληροφοριακό δελτίο όπου περιλαμβάνονται τα μεγέθη ηλεκτροπαραγωγής ανά τεχνολογία ΑΠΕ & ΣΥΘΗΑ για ολόκληρο το 2020.

Παρακάτω παρουσιάζονται σε πίνακες τα σημαντικότερα οιχεία

Παραγωγή Μονάδων ΑΠΕ Διασυνδεδεμένου Συστήματος

Παραγωγή, Εθνική Κατανάλωση, ΟΤΣ