Διευκρινίσεις με την ταβολή του χρεωστικού υπολοίπου της μισθωτών ασφαλισμένων 2017, 2018 και 2019, σε πέντε μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να πρέπει να καταβληθεί, μέχρι τις 31.3.2021, παρέχει έγγραφο του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

Συγκεκριμένα, στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης περιλαμβάνονται η εκκαθάριση έτους 2019 και οι τροοιητικές εκκαθαρίσεις ετών 2017 και 2018, των οποίων η προθεσμία καταβολής της δόσης έληγε στις 30.11.2020.

Η πρώτη δόση καταβάλλεται έως τις 31.3.2021.

Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα.

Οι ως άνω δόσεις εξοφλούνται χωρίς τόκους και προσ έως τη νέα προθεσμία καταβολής τους.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής δόσης, το συνολικό ποσό αυτής προσαυξάνεται με τον προβλεπόμενο τόκο καθυστέρησης, λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

Σε οποιοδήποτε στάδιο, ο οφειλέτης δύναται να επιλέξει την εφάπαξ εξόφληση του υπολοίπου της οφειλής.

Οι δόσεις εξοφλούνται με τη χρήση του κωδικού πληρωμής που ίσχυε την καταβολή εισφορών έως τις 31.12.2019.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας εμπρόθεσμης πληρωμής, οι δόσεις βεβαιώνονται στο ΚΕΑΟ.

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο του e-ΕΦΚΑ, έχουν επέλθει οι απαιτούμενες αλλαγές στη μηχανογραφική εφαρμογή «Έσοδα-Ασφάλιση Μη Μισθωτών» και στον ατομικό λογαριασμό του ασφαλισμένου.