Με τον στόχο ς ΕΕ ταστεί μια ανθρακικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050, το υδρογόνο αναμένεται να διαδραματίσει βασικό ρόλο σε αυτόν τον στόχο.

Για την υλοποίηση των φιλοδοξιών της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για το υδρογόνο, πρέπει να δημιουργηθεί το σωστό κανονιστικό πλαίσιο για τη διευκόλυνση της αγοράς του με οικονομικά αποδοτικό τρόπο.

Η Ευρωπαϊκή Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ACER έχει δημοσιεύσει μια σειρά συστάσεων για το πότε και πώς να ρυθμίζονται τα δίκτυα καθαρού υδρογόνου. Πρόκειται δηλαδή για μια «Λευκή Βίβλο» για το υδρογόνο. Η ανάγκη και το εύρος της ρύθμισης του δικτύου υδρογόνου θα εξαρτηθεί από τη δομή και την εξέλιξή του.

Τι εξετάζει λοιπόν αυτή η «Λευκή Βίβλος»;

-Τις συνθήκες υπό τις οποίες απαιτείται ρύθμιση δικτύων υδρογόνου ·

-Τι θα γίνει με την υπάρχουσα υποδομή δικτύου υδρογόνου;

-Τον τρόπο αντιμετώπισης των ρυθμιστικών κλήσεων που σχετίζονται με την επανα της υποδομής αερίου για αποκλειστική μετα υδρογόνου.

Ο στόχος είναι η εμβάθυνση της κατανόησης σχετικά με τις κανονιστικές πτυχές των θεμάτων της Πράσινης Συμφωνίας και η παροχή βοήθειας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αξιολόγηση διαφόρων επιλογών στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη νομοθεσία που αφορά το υδρογόνο.

Τι προτείνουν ACER / CEER  για το ρυθμιστικό πλαίσιο του υδρογόνου σε αυτή τη «Λευκή Βίβλο»;

-Θεωρούν ότι κατά τον καθορισμό των κανόνων για τη μελλοντική αγορά υδρογόνου, οι νομοθέτες και οι ρυθμιστικές αρχές μπορούν να επωφεληθούν από το καθιερωμένο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις αγορές φυσικού αερίου και ηλτρικής ενέργειας. Επιπλέον, μια δυναμική ρυθμιστική προσέγγιση μπορεί να εμπνέεται από το μοντέλο του υφιστάμενου κανονισμού της ΕΕ στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.

-Η σύνταξη και η του ρυθμιστικού πλαισίου πρέπει να γίνεται σταδιακά

-Πρέπει να εφαρμοστεί μια δυναμική ρυθμιστική προσέγγιση βασισμένη σε περιοδική ανάλυση και παρακολούθηση της αγοράς

-Είναι σημαντικό να προβλεφθούν και εξαιρέσεις για υπάρχουσες και νέες υποδομές υδρογόνου που αναπτύχθηκαν ως δίκτυα μεταξύ επιχειρήσεων

-Πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα χρήσης των υποδομών φυσικού αερίου για τη μεταφορά υδρογόνου

Η επαναχρησιμοποίηση των υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να διερευνηθεί εγκαίρως. Οι υπάρχοντες αγωγοί αερίου μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ως αγωγοί καθαρού υδρογόνου. Η απόφαση για την αναδιάταξη βασίζεται σε αναλύσεις κόστους-οφέλους (CBAs). Οι CBA θα πρέπει να ενσωματώσουν τις εισροές τόσο από τους τομείς φυσικού αερίου όσο και από υδρογόνο και να λάβουν υπόψη τις κοινωνικές πτυχές. Οι χρήστες κάθε δικτύου ( αέριο ή υδρογόνο) θα πληρώσουν μόνο για το δίκτυο που χρησιμοποιούν.