Από την έντυπη έκδοση

Στις 22 Φεβρουαρίου αρχίζει η αιτήων για την υπαγωγή των ενδιαφερόμενων μικρομεσαίων στο πρόγραμμα «eλιανικό» το οποίο χρηματοδοτεί τη δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού ταστήματος (e-shop). Το πρόγραμμα θα μείνει ανοικτό ως προς την υποδοχή αιτήσεων έως τις 24 Μαρτίου.

Στόχος του προγράμματος είναι να στηριχθεί η των μμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας κορονοϊού (Covid-19), να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού αυτών, να αποφευχθεί ο συνωστισμός σ χώρους τους και να διασφαλιστεί η συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητάς τους.

Από το πρόγραμμα, ο προϋπολογισμός του οποίου είναι 80 εκατ. ευρώ, επιδοτούνται δαπάνες 5.000 ευρώ για τη δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (eshop) των επιχειρήσεων λιανεμπορίου και αναμένεται να ωφεληθούν περισσότερες από 18.000 επιχειρήσεις του κλάδου.

Δικαίωμα χρηματοδότησης έχουν οι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου (κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα), διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.

Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019 και νεοσύστατες εφόσον έχουν συσταθεί μετά την ημερομηνία αυτή.

κριτήρια

Σημειώνεται ότι το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων προχώρησε στις 11/1/2021 σε προδημοσίευση της δράσης «e-λιανικό» με στόχο αφενός να ενημερωθούν εγκαίρως και να ξενήσουν την προετοιμασία τους οι δυνητικά επιλέξιμες επιχειρήσεις και αφετέρου να διατυπωθούν/υποβληθούν προτάσεις και απόψεις από αυτές, πάνω στα διάφορα θέματα της πρόσκλησης.

Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη τη διαβούλευση που προηγήθηκε, στη δράση:

* Εφαρμόζεται πλέον συγκριτική αξιολόγηση, έτσι ώστε να αποφευχθούν προβλήματα/λάθη στην υποβολή των αιτήσεων για χάρη της γρήγορης υποβολής.

* Εξειδικεύεται η στόχευση της πρόσκλησης στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κυρίως στο Λιανικό εμπόριο διαφόρων ειδών (ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα).

* Δίνεται βαρύτητα στις επιχειρήσεις που πλήττονται περισσότερο, έτσι ώστε επιχειρήσεις με μεγάλη μείωση του κύκλου εργασιών τους να προηγούνται στη σχετική λίστα κατάταξης.

* Δίνεται προτεραιότητα στις επιχειρήσεις που διατηρούν φυσικό κατάστημα, καθώς αυτές επηρεάζονται πιο πολύ από τους περιορισμούς στην κυκλοφορία των πολιτών/καταναλωτών.

* Επιτρέπεται η υλοποίηση ηλεκτρονικού καταστήματος υπό μορφή «φιλοξενίας» σε μεγάλους και ασφαλείς δικτυακούς τόπους.

* Δεν απαιτείται πλέον η εκ των προτέρων υλοποίηση του ηλεκτρονικού καταστήματος, καθώς στις επιχειρήσεις θα δοθεί χρόνος έξι μηνών αφού ενταχθούν, για να υλοποιήσουν το έργο τους.

Δικαιολογητικά

Για τη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα απαιτείται η υποβολή αίτησης ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) στην οποία θα επισυνάπτονται, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω:

* σταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) και εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr.

* Υπεύθυνες Δηλώσεις περί πλήρωσης της ιδιότητας μμε και περί πλήρωσης των απαιτήσεων σώρευσης.

* Φορολογικά στοιχεία και έντυπα με εμφανείς τις ενδείξεις ηλεκτρονικής/έντυπής υποβολής τους.